فهرست انجمن های زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز _دوره ی هشتم

1)    اتحادیه صادرکنندگان اهواز

2)    انجمن صنعت پخش ایران شعبه استان خوزستان

3)    سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته  ایران شعبه استان خوزستان

4)    انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان دام زنده استان خوزستان

5)    انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون استان خوزستان