خدمات ارائه شده به تشکل های زیرمجموعه اتاق در واحد امور تشکل ها_دوره ی هشتم

   *  برگزاری جلسات مجامع عمومی انجمن ها در سالن جلسات اتاق
   *  برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و اعضاء تشکل ها
   *  انجام کلیه امور اداری مربوط به برگزاری مجامع تشکل ها در واحد امور تشکل های اتاق
  *  تهیه و درج فراخوان برگزاری مجامع عمومی تشکل ها در سایت اتاق
  *  انجام ثبت نام و دریافت مدارک  متقاضیان جهت شرکت در مجامع تشکلها در واحد امور تشکل های اتاق
  *  پرداخت بودجه به تشکل های زیرمجموعه اتاق از طرف اتاق ایران