مقدمه امور تشکل ها_دوره ی هشتم

تأسیس، توسعه و تقویت تشکل های اقتصادی و برقراری ارتباط با تشکل ها و رفع موانع و مشکلات مترتب بر آنها از دیر باز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی به عنوان قانونی ترین، بین المللی ترین و فراگیر ترین نهاد و نماد

بخش خصوصی کشور بوده است.  بند ک ماده 5 قانون اتاق اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه های صادراتی و وارداتی و انجمن های خدماتی در زمینه فعالیتهای بازرگانی صنعتی،

معدنی و خدماتی را جزو وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی منظور کرده است.  هم چنین در اجرای ماده پنج قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 16/11/ 1390 اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند.

در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال  می باشند، اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه

سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند . به همین منظور از سال 1392 تا کنون واحد امور تشکل ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بر اساس رسالت خود آغاز به فعالیت نموده است. در حال حاضر انجمن های زیرمجموعه اتاق

اهواز مشتمل بر 5 انجمن می باشند که 4 انجمن آن از سال 94 تا کنون به ثبت رسیده است.

همچنین موافقت نامه اصولی ثبت 2 انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان شهرستان شوش و انجمن آبزی پروران و صنایع مرتبط استان خوزستان دریافت شده است.