تشکل های زیر مجموعه ی اتاق بازرگانی اهواز

 

ردیف

نام تشکل

1

اتحادیه صادر کنندگان اهواز

2

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران شعبه خوزستان

3

سندیکای آسانسور و پله برقی ایران  و خدمات وابسته   شعبه خوزستان

4

انجمن صادر کنندگان و وارد کنندگان دام زنده اهواز

5

انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون اهواز

6

اتحادیه صادرکنندگان خشکبار شعبه خوزستان