اولین جلسه هیات نمایندگان


اتاق در تاریخ 23 /02 / 94برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
1-با توجه به اتفاق نظر اعضاء محترم حاضر در جلسه مبنی بر عدم صرفه و صلاح راه اندازی دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اهواز در بصره عراق، مقرر گردید در جلسه ای اختصاصی، جوانب مختلف راه اندازی دفتر مذکور، بررسی و تصمیمات مقتضی در خصوص آن گرفته شود.
2-بررسی و تصمیم گیری در خصوص تعیین تعداد، عناوین و مدیریت کمیسیونهای تخصصی اتاق، به جلسه آتی هیأت محترم نمایندگان اتاق موکول گردید.
3-بررسی موضوع تعیین نمایندگان اتاق در هیأتهای حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی استان، به جلسه آتی هیأت محترم نمایندگان اتاق موکول گردید.


دومین جلسه هیات نمایندگان


اتاق در تاریخ 06 /03 / 94برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
1-مصوبات دومین جلسه هیأت رئیسه مورخ 30/02/94 مطرح و به تصویب اعضاء رسید.
2-آئین نامه چگونگی تشکیل کمیسیون های تخصصی اتاق در 20 ماده بصورت آزمایشی تا پایان سال 94 مطرح به شرح پیوست تصویب گردید.
3-کمیسیون های توسعه تجارت به ریاست آقای کوت زاده – کشاورزی و صنایع غذایی به ریاست آقای سید سلطان حسینی – گردشگری به ریاست آ قای نظری – سرمایه گذاری، بانک و بیمه به ریاست آقای پیرمرادی – عمران و خدمات فنی و مهندسی به ریاست آقای حمید لویمی – صنعت و انرژی به ریاست آقای شریف عچرش – کارآفرینی به ریاست آقای نوری زاده – معدن و صنایع معدنی به ریاست آقای حرمتی – سلامت وامور اجتماعی به ریاست آقای سیدکریم حسینی – مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب وکار به ریاست آقای کاظم مهاوی – کمیسیون بانوان به ریاست خانم یارعلی یا دکتر نیسی یشنهاد و مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. 
4-آقایان حمید لویمی- حمید مهاوی – شریف عچرش – کاظم مهاوی – سیدسلطان حسینی امین – فرامرز احمدی نژاد و پیرمرادی به ترتیب بعنوان نمایندگان اتاق در شعب بیمه 4و6و1و2و3و5و7( تجدید نظر) انتخاب شدند و اعضای علی البدل به ترتیب  حمید مهاوی – حمید لویمی – کاظم مهاوی – نوری زاده – کاظم مهاوی – حمیدمهاوی و شریف عچرش انتخاب شدند. آقایان حسینی امین، نوری زاده و کاظم مهاوی بعنوان نمایندگان دارائی انتخاب شدند.


سومین جلسه هیات نمایندگان


اتاق در تاریخ 27/03 / 94برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
1-پیشنهاد مراسم افطار برای تاریخ 11/4 یا 12/4 تأیید با حضور کلیه نمایندگان مجلس، مدیران کل استان و امام جمعه محترم، استاندار ومعاونین و اعضای هیأت نمایندگان ادوار قبل وپرسنل اتاق
2-تقویم جلسات هیأت نمایندگان برای دو جلسه در ماه تأیید و حضور در یک جلسه الزامی است. 
3-مصوب گردید از شرکت های سیمان کارون دعوت و سایر شرکت هایی که کارت بازرگانی خود  را از سایر اتاق ها بجز اهواز دریافت کردند ، دعوت گردد که کارت خود را از اتاق اهواز دریافت کنند و تعاونی مرزنشینان
4-مقرر گردید پس از مطالعه رزومه ، انتخاب حسابرس به جلسه آینده موکول گردد.
5-راه اندازی مرکز داوری در اتاق اهواز به جلسه آینده موکول شد.


چهارمین جلسه هیات نمایندگان


اتاق در تاریخ 13/04 / 94برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
1-نامه شماره 3090/3/10/ص مورخ 6/4/94 ریاست محترم اتاق ایران در جلسه مطرح و به اطلاع اعضا رسید.
2-با توجه به نامه سازمان صنعت و معدن و تجارت با معافیت یک در هزار صادرات واحدهای تولیدی موافقت گردید.


پنجمین جلسه هیات نمایندگان


اتاق در تاریخ 04/05 / 94برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
تفاهم نامه شورای هماهنگی اتاق های استان با تغییرات پیشنهادی به تصویب و مقرر گردید که در جلسه روز سه شنبه در جلسه مشترک با اتاق های آبادان و خرمشهر موضوع نهایی شود.
مقرر گردید که جلسه بعدی هیات نمایندگان در روز 19/5/94 در مشهد مقدس تشکیل گردد.
مصوبه بند 5 پنجمین جلسه هیات نمایندگان مورخ 13/4/94مجددا مطرح و مصوبه یاد شده ملغی شد.
موضوع بند 4 دستور جلسه مطرح و بعد از رای گیری با تشکیل کمیسیون تشکل ها مخالفت شد.


ششمین جلسه هیات نمایندگان


اتاق در تاریخ 18/05 / 94برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
گزارش کمیسیونهای تخصصی اتاق توسط ریاست اتاق خانم دکتر عموری ارائه گردید.
از بانک اطلاعاتی اعضا در حضور هیات نمایندگان اتاق رونمایی گردید.
جناب آقای لویمی رییس کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی و عضو هیات نمایندگان گزارش تهیه شده در خصوص رفع موانع تولید را به اعضای جلسه ارائه نمودند.
طرح بازاریابی اینترنتی تهیه شده توسط سرکار خانم عموری در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت ضمنا موارد حقوقی در اجرای طرح یاد شده دیده شود.


هفتمین جلسه هیات نمایندگان


اتاق در تاریخ 12/07 / 94برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
طراح ساختمان اتاق بازرگانی گزارشی از نمای بیرونی و داخلی به اعضای حاضردر جلسه ارائه نمودند.
آموزش اتوماسیون اداری توسط آقای مطیعی مسئول انفورماتیک اتاق به اعضاء داده شد و پسورد هر یک از اعضا ء تحویل آنها گردید.


هشتمین جلسه هیات نمایندگان


اتاق در تاریخ 12/09/94برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه هیات نمایندگان مقرر گردید حداقل تا پایان هفته آینده اعضاء کتبا پیشنهادات خود را جهت طرح در هیأت رئیسه ارائه نمایند تا بعد از طرح در جلسه هیأت رئیسه جهت تصویب نهائی در جلسه هیأت نمایندگان مطرح گردد.


نهمین جلسه هیات نمایندگان


اتاق در تاریخ 07/11/94برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
بودجه مصوب هیأت رئیسه در جلسه هیأت نمایندگان مطرح و برای پیشنهاد به اتاق ایران مصوب گردید.
با درخواست آقای مهاوی در خصوص تغییر نام کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی به کمیسیون رقابت خصوصی سازی و سلامت اداری موافقت گردید.