صورتجلسات سال95


اولین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  95/1/21برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
گزارش عملکرد سال 94 مشاورین اتاق در جلسه ارائه  و مقررگردید در جلسه بعد هیأت رئیسه در مورد تمدید قرار داد مشاورین تصمیم گیری صورت پذیرد. تا قبل از پایان ماه  و گزارشات مکتوب به هیأت رئیسه ارسال شود.
مقرر گردید هیأت محترم رئیسه اتاق برنامه ها و پیشنهادات خود را در جهت پیشبرد و اهداف اتاق تا جلسه بعد هیأت رئیسه تهیه و ارائه نمایند.


دومین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  95/1/30 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
مقرر گردید بررسی قرار داد مشاورین اتاق در جلسه هیأت نمایندگان مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود.
با اعزام هیأت تجاری از طرف اتاق به کشور چین در خرداد ماه 95 موافقت گردید 


سومین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  95/2/1 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
برای سال 1395 مشاورین اتاق بشرح ذیل منصوب گردید:
1-مشاور حقوقی اتاق جناب اقای کتر عطاشنه
2-مشاور مالیاتی جناب آقای محمد عطار پور
3-مشاور گمرکی جناب آقای آذر افروز
4-جناب آقای عبدالخانی بعنوان مسئول روابط عمومی منصوب گردد.


چهارمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  95/3/3 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:

1-دریافت اطلاعات واحدهای تولیدی از شهرک های صنعتی و ایجاد یک بانک اطلاعاتی.
2مجددا بحث شهرکهای صنعتی و جمع آوری اطلاعات آنها و شناسایی مشکلات شهرک و تشخیص واحدهای راکد و نیمه راکد شهرک ها جمع آوری گردد.برنامه ریزی  لازم برای ارتباط اتاق با شهرکها و خانه صنعت توسط آقای احمدی نژاد انجام گیرد. 
3در خصوص تشکیل صندوق برای واحدهای تولیدی و کمک به آنها پیشنهادات آقای حرمتی طی یک طرح آماده و از نظر حقوقی با آقای عطاشنه مشورت گردد. 
4مصوب گردید روزهای پنج شنبه تا آخر شهریور تعطیل اعلام گردد.
5دستور العمل جدید پرداخت وام مصوب گردید.


پنجمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  95/3/19 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:

1-برای جلسه بعدی هیأت رئیسه هر یک از اعضای محترم هیأت رئیسه نامه های پیشنهادی خود را با هدف گذاری در جلسه ارائه دهند.
2-نامه ای برای کمیسیونها تهیه گردد و قید شودهر کمیسیون 5 هدف را به ما ارائه دهند تا در جلسات بعدی هیأت رئیسه اهداف بررسی گردد و راجب اولویت آنها تصمیم گیری گردد.


ششمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  95/4/9 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
با درخواست آقای لویمی مبنی بر پذیرش هیأت موافقت گردید و مقرر شد برنامه ها و بازدیدهای هیأت طی صورتجلسه ای در کمیسیون مطرح و به اعضا کمیسیون ها برسدو سپس به هیأت محترم رئیسه ارائه گردد.
در پاسخ به درخواست جناب آقای کوت زاده با توجه به محدودیت های فعلی اتاق در بحث مکان مقرر گردید درخواست ایشان پس از انتقال به ساختمان جدید مجددا در جلسه هیأت رئیسه مطرح گردد.
مقرر گردید در جلسه بعدی هیأت محترم نمایندگان یک نفر از اعضا بعنوان سخنگوی اتاق اهواز انتخاب گردد.


هفتمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  95/5/18  برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
نامه نگاری شود با اتاق ایران که استانها مکلف شوند در برنامه استانی بحث اتاق و کارت بازرگانی رابه مردم بشناسانند و فرهنگ سازی شوداز کسانی که برای کارت مراجعه می کنند تعهد نامه عدم واگذاری کارت به غیر گرفته شود .اطلاع رسانی توسط پیامک هم بشود.
در روزنامه محلی برای اعضایی که انتخاب شده اند پیام تبریک فرستاده شود


هشتمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  95/6/31  برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
با درخواست کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی موافقت شد کل کارهای اجرایی به عهده اتاق خواهد بود.
در مورد بیمه تکمیلی با بیمه البرز صحبت شود و جلسه ای برگزار گردد و در دستور کار بعدی پس از بررسی مطرح گردد. 
برگزاری نشست خرما در 95/7/7 مصوب گردید.
با تعطیلی (ادامه تعطیلی)پنجشنبه موافقت شد.


هشتمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  98/8/26 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
بودجه اتاق مصوب گردید.


نهمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  98/5/29 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
با حضور اتاق در نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان موافقت گردید


دهمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  95/10/8 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
با حضور اتاق در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عمان و دریافت غرفه دوازده متری موافقت گردید و مقرر گردید سه نفر بعنوان نماینده اتاق در نمایشگاه حضور پیدا کنند.
مقرر گردید بعد از استعلام کتبی از بیمه مرکزی و دریافت پاسخ مثبت و تایید شرکت کارگزاری اقدام گردد.


دهمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ  98/12/18  برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
مقرر گردید در سال 1396 جلسات هیأت رئیسه دوباردر ماه و در روز سه شنبه و جلسات هیأت نمایندگان در آخرین چهارشنبه هر ماه برگزار گردد.
با اعزام هیأت تجاری به اقلیم کردستان اتاق پس از بررسی و نامه نگاری توسط اتاق در خرداد ماه سال 96 موافقت گردید.
مقرر گردید برای سال 96 دستور العمل های آموزشی توسط جناب آقای دکتر نوری زاده و آقای نجفیان تدوین گردد.
مقرر گردید در دهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان(wcc)در شهریور ماه سال 96 آقایان مهندس امام،مهندس احمدی نژادو دکتر حرمتی بعنوان نماینده اتاق اهواز حضور بعمل آورند.