صورتجلسات سال98


اولین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/1/18 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
 1-در خصوص بند یک دستور جلسه مقرر گردید کمیته ای متشکل ازاعضای هیئت رئیسه در خصوص نحوه کمک به سیل زدگان تشکیل گردد.
2 -در خصوص بند 2 صورتجلسه مقرر گردید کمیته ای متشکل از3 نفراز اعضای هیئت رئیسه (آقایان عبیاوی-حمولی طرفی-خانم عموری)برای  بررسی ایرادات ساختمان و تهیه گزارش به هیئت رئیسه مصوب گردید.


دومین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ98/1/19برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
 1-مقرر گردید با حضور فعال و میدانی اعضا هیئت رئیسه هر شب کالاهای مورد نیاز سیل زدگان منطقه به ستادهای مردمی اهدا گردد.
2-پیش نویس آیین نامه کمیسیون ها توسط تیم اجرایی اتاق تدوین و جهت بررسی نهایی و طرح در جلسه هیات نمایندگان در اختیار اعضا محترم هیئت رئیسه قرار گرفت.
3-مقرر گردید جلسه هیئت رئیسه اتاق دو هفته یکبار و جلسه هیئت محترم نمایندگان آخرین چهارشنبه هر ماه برگزار گردد.


سومین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/1/26 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
6-تقویم پیشنهادی هیات رئیسه و هیات نمایندگان مصوب و مقرر گردید که  جلسات در نیمه اول سال 98 ساعت 18  و در نیمه دوم سال در ساعت 16 ساعت برگزار گردد.
8-مقرر گردید هیئت تجاری عراق رزومه در زمینه فعالیتهای خودرا به اتاق اهواز ارائه نمایند (طی مکاتبات اتاق اهواز با اتاق المثنی)
گزارش ایرادات ساختمان تحویل هیات رئیسه گردید و مقرر شد تا 98/1/28 جلسه ای با مشاور برگزار گردد.


چهارمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/1/29 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
 مقرر گردید در تاریخ 98/2/1 جلسه ای با مشاور ساختمان برگزار گردد.
مقرر گردید بررسی وضعیت قرار داد مشاورین به جلسه بعدی هیات رئیسه موکول گردد.


پنجمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/2/17 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
 مقرر گردید برای500 نفر شام تهیه شود از هیات نمایندگان دوره قبل  تجلیل شود و یک مولودی جشن شب میلاد برگزار گردد.
مصوب گردید اتاق اهواز به سیل زدگان استان کمک اهدا کند.


ششمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/2/24 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
گزارش شرکت سازآب پردازان به شماره64039-98 مورخ 98/2/14 به مشاور هیات رئیسه در امور ساختمان ارسال گردد و در جلسه  بعدی بررسی شود.
ادامه بحث و تبادل نظر در خصوص تدوین برنامه راهبردی یکساله اتاق به روز یکشنبه مورخ 98/2/29 موکول گردید.


هفتمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/2/29 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
مصوب گردید گزارش شرکت سازآب مورد بررسی قرار گرفته و تعیین گردید به مدت دوهفته اعلام نرخ شود.
تبادل نظر در خصوص برنامه راهبردی بصورت تخصصی انجام گرفت و بررسی تکمیلی به جلسه بعد موکول گردید.


هشتمین جلسه هیأت رئیسه


 اتاق در تاریخ 98/3/7 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
جدول و برنامه نمایشگاهی سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شدکه اتاق اهواز در 3 نمایشگاه و در غالب هیات تجاری حضور داشته باشد.
بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه راهبردی اتاق بازرگانی اهواز و جمع بندی آن به جلسه بعدی موکول گردید.


نهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/4/9 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
مقرر گردید جلسه ای با حضور تیم کارشناسی  شرکت مشاور روز یکشنبه آتی  مورخ 98/4/16برگزار و در اسرع وقت در خصوص تحویل قطعی ساختمان اقدام گردد.
با اعزام هیات تجاری به کشور عمان در نیمه دوم سال 98 موافقت گردید و همچنین مقرر گردید در خصوص حضور اعضا هیات نمایندگان در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آنوگا- کلن آلمان با جناب آقای اصولی مکاتبه و اقدامات لازم انجام گردد.
با برگزاری مراسم بازرگانان کوچک و کار آفرین نسل فردا موافقت گردید و مقرر گردید ضمن انجام برآورد هزینه این همایش ،جلسه ای در خصوص حمایت از طرح های سال قبل کارآفرینان نسل فردا برگزار گردد.
در خصوص نامه شماره 12313/43/ص مورخ 98/10/25 اتاق ایران در خصوص تاسیس و ثبت انجمن جوانان کار آفرین استان موافقت شد.


دهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/4/18 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
مقرر شد که مشاور هیات رئیسه به همراه شرکت سازآب و پیمانکار ساختمان بازدید مشترک انجام دهند و موارد و ایرادات موجود از قبل را مورد به مورد بررسی و یک گزارش به هیات رئیسه داده شود.
با توجه به نزدیکی انتخابات اتاق مشترک ایران و کویت مقرر شد که از هیات نمایندگان اتاق اهواز2 نفر بعنوان کاندید بخش هیات رئیسه اتاق مشترک معرفی گردند.


یازدهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ98/6/26 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
مقرر گردید جلسه هیات رئیسه با پرسنل اتاق برگزار گردد.
با اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و هتل داری مسقط عمان موافقت گردید.
مقرر شد که 5 نفر از اعضای هیات نمایندگان به نمایندگی  از اتاق اهواز در مشارکت پاویون جمهوری اسلامی ایران در بغداد اعزام شوند.
مقررگردید اعضا محترم هیات نمایندگان در نمایشگاه کیش اینوکس مورخ 98/8/27 لغایت 98/8/30 شرکت نمایند.
مصوب شد پس از بررسی بودجه دریافت گواهینامه های کیفیت شامل 1004--hse-18001 جناب آقای رحیمی نسبت به برنامه ریزی جهت اخذ گواهینامه های فوق الذکر  اقدام نمایند.


دوازدهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/7/9 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
در خصوص اعزام هیات تجاری به عمان  مقرر گردید که از طرف اتاق 20 درصد مبلغ کل به هر عضو به عنوان یارانه سفر پرداخت گردد.


سیزدهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/8/16 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
 گزارش صورتهای مالی سال 97  اتاق در جلسه ارائه و امضا گردید و مقرر شد پس از ارائه گزارش حسابرسی در اختیار اعضا هیات رئیسه قرار گرفته و در جلسه هیات نمایندگان طرح گردد.
در خصوص بیمه تکمیلی و با توجه به عدم انجام تعهدات توسط بیمه البرز مقرر گردید با مابقی شرکتهای بیمه ای مذاکره و جهت تصمیم گیری در جلسه آتی طرح گردد.
در خصوص نامه شماره 3258/98 اتاق بوشهر در خصوص جشنواره بین المللی خرما مقرر شد دو نفر از هیات رئیسه به نمایندگی از اتاق حضور پیدا کنند.
در خصوص نامه شماره 734/98 اتاق تبریز مقرر گردید اتاق در نمایشگاه و همایش حضور یابد و اعضا محترم هیات رئیسه و دو نفر از پرسنل اتاق جهت مدیریت غرفه اتاق در همایش حضور پیدا کنند.


چهاردهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/9/5 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
بودجه پیشنهادی سال 99 در جلسه مطرح و پس از اعمال نظر اعضا محترم هیات رئیسه مصوب گردید.
در خصوص بند نهم با توجه به تعهدات قبلی و هزینه های  پرداخت شده توسط شرکت بیمه با تقاضای ایشان (قباد زاده)مبنی بر پرداخت ما به التفاوت موافقت نگردید.
در خصوص بند دوم با توجه به مصوبه هیات نمایندگان مورخ98/7/28 و تفویض اختیار به ریاست محترم اتاق مقرر گردید گزارش کلیه کارهای انجام شده (تعمیرات و تغییرات ساختمان،خرید اثاثیه)در جلسه آتی هیات نمایندگان جهت تصویب و تایید نهایی طرح گردد.
مقرر گردید به منظور افزایش ایمنی ساختمان نسبت به خرید حفاظ استیل وکرکره فلزی اقدام گردد.
مقرر گردید به مدت شش ماه میزهای عمان،عراق و اوراسیا در اتاق تشکیل گردد.


چهاردهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/9/27 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
مقرر گردید لیست جلسات مهم استان تهیه و نسبت به معرفی نماینده اتاق در جلسات آتی تصمیم گیری شود.
با اعزام هیات همزمان با نمایشگاه بین المللی مواد غذایی وخدمات پذیرایی در دهلی نو از تاریخ 98/12/22 لغایت 98/12/26 موافقت گردید.
گزارش عملکرد مشاورین اتاق توسط ریاست قرائت و مورد استماع هیات رئیسه قرار گرفت.
گزارش کارهای باقیمانده ساختمان توسط ریاست محترم ارائه گردید و مقرر شد ضمن تجهیز کامل اتاق ریاست و سایرموارد تا مبلغ مصوب شده قبلی مابقی موارد بصورت تکی  در جلسه هیات رئیسه مطرح و مصوب گردد.
با ساخت کلیپ معرفی ظرفیتهای اتاق و استان خوزستان مطرح شده در بند پنج موافقت گردید.


چهاردهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/10/18 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
-در خصوص نامه شرکت آرین توف پاسارگاد مقرر گردید دراردی بهشت ماه آینده مجددا ایزو اتاق ممیزی گرد
-مقرر گردید اتاق در کنفرانس بین المللی سالانه زبان ها و زبان شناسی مشارکت مادی و معنوی داشته باشد
-در خصوص بیمه حوادث و آتش سوزی با توجه به بررسی استعلامات با پیشنهاد بیمه پاسارگاد  موافقت گردید


پانزدهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/1/11 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
در خصوص نامه میراث مقرر گردید 24 متر غرفه جهت کمک به اعضا اتاق در نمایشگاه بین المللی تهران اخذ گردیده و در صورت برگزاری نمایشگاه در اهواز اتاق  فعالانه مشارکت داشته باشد


شانزدهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/11/14 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
در خصوص پذیرش هیات کمیسیون صنایع اتاق ایران هیات رئیسه موافقت خود را اعلام نمودند


هفدهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/11/16 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
با درخواست جناب آقای امانی در خصوص سفر هیات کمیسیون صنایع اتاق ایران به استان خوزستان موافقت گردید و مقرر گردید در خصوص اقامت،پذیرایی و برگزاری جلسات اقدامات لازم صورت پذیرد.


هجدهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ 98/12/12 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
-پس از اخذ حواله 5000 لیتر الکل با خرید الکل دولتی به مقدار لازم و تا سقف مالی مصوب موافقت گردید
-با آموزش و اطلاع رسانی به صورت بیلبوردی موافقت گردید
-آقای نجفیان به نمایندگی ازاتاق جهت مذاکره با سازمان اتش نشانی در خصوص نحوه ضد عفونی کردن شهرک های صنعتی و مرزهای استان خوزستان و ارائه گزارش به هیئت رئیسه انتخاب شدند.
-با ایجاد پایگاه سلامت در ورودی اتاق اهواز موافقت شد.


نوزدهمین جلسه هیأت رئیسه


اتاق در تاریخ98/12/19 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
-با خرید 1000 لیتر الکل از منبع 5000 لیتر (حواله)موافقت شد.

-کلیه اعضا هیات رئیسه با کمک به بیمارستان رازی (الکل،وایتکس و صابون و ماسک) و خانه سالمندان طلوع همدلی و مهرجویان تا سقف مصوبه قبلی موافقت نمودند.

-تقویم پیشنهادی جلسات هیات رئیسه و هیات نمایندگان مورد تصویب قرار گرفت.
-برای سال 99 مشاور بیمه ای-مالیاتی-بازرگانی –حقوقی-گمرکی و بانکی مورد تایید قرار گرفت در خصوص 6 مشاور دیگر در جلسه بعد بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.