مقدمه


کمیسیون کارآفرینی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از ابتدای دوره هشتم انتخابات هیأت نمایندگان سال 1394 تشکیل و با هدف توسعه کارآفرینی، خلاقیت و ایجاد انگیزه و ترویج فرهنگ  به ریاست جناب آقای نعمت اله نوری زاده عضو محترم هیأت رئیسه وقت فعالیت خود را آغاز نمود. از ابتدای دوره نهم  سال 1398 انتخابات هیأت نمایندگان، عنوان این کمیسیون به محیط کسب و کار و کارآفرینی تغییر و در حال حاضر به ریاست جناب آقای نعمت اله نوری زاده گلنگشی عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق به فعالیت خود ادامه می دهد.

 


اهداف


1)    تدوین و ارائه خدمات کارآفرینی، نوآوری، خلاقیت و توسعه محصول به کسب و کارهای فعال 
2)     حمایت از طرحها و فعالیتهای کارآفرینانه تجاری، صنعتی وکشاورزی از طریق شناسایی و ارتباط با سازمانها و شرکتها، دانشگاه ها و مراکز رشد
3)    ترویج فرهنگ کارآفرینی در سطح استان خوزستان 
4)     آموزش مهارتهای کارآفرینی و نوآوری 


کمیته های زیرمجموعه:


1. کمیته پژوهش

2. کمیته آموزش

3.کمیته سرمایه گذاری


رئیس کمیسیون


   نعمت اله نوری زاده گلنگشی


نواب رئیس کمیسیون


 سیدرضا علوی

ایمان مؤمن


دبیر کمیسیون 


     پریا قاسمی