نام و نام خانوادگی                            سمت


سیروس عبیاوی                    عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی اهواز و فعال اقتصادی

عبدالرحیم رسولی نژاد           عضو اتاق بازرگانی اهواز

فرهاد محنایی                       عضو اتاق بازرگانی اهواز

محمد شموسی                     عضو اتاق بازرگانی اهواز

پیام محمد علیزاده                عضو اتاق بازرگانی اهواز

محمد صادق زاده                 عضو اتاق بازرگانی اهواز

سیدعبدالقادر حسنی منش   عضو اتاق بازرگانی اهواز

بهنام بلک                           عضو اتاق بازرگانی اهواز

علی شیر چنگیزی                مدیرعامل شرکت پایا صنعت اهواز

محمدرضا بنی اسد              عضو اتاق بازرگانی اهواز

بهزاد پاسالار                       عضو اتاق بازرگانی اهواز

صادق بوجلال                     عضو اتاق بازرگانی اهواز

عادل سواعدی                    عضو اتاق بازرگانی اهواز

عباس عبیات                      عضو اتاق بازرگانی اهواز

فیروزه شموسی                  عضو اتاق بازرگانی اهواز

فائقه نیسی                        عضو اتاق بازرگانی اهواز

حسن غریب زاده                 فعال حوزه مالیاتی

جاسم غبیشاوی                  عضو اتاق بازرگانی اهواز

محمد چلداوی                    عضو اتاق بازرگانی اهواز

محمد نیسی                       عضو اتاق بازرگانی اهواز