شماره تماس


061-33332900  و 

061-33332744  _ داخلی 303  


ایمیل دبیر کمیسیون 


passadian@yahoo.com