شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

Government Dialogue Council and Special Section of Khuzestan Province


به استناد ماده 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نمایندگان مذکور نسبت به انجام اقدامات به شرح زیر موظف هستند:
1- تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان.
2- بررسی و پاسخ گویی به سوالات، مطالبات و شکایات نمایندگان تشکل ها و فعلان اقتصادی.
3- ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان.
شایان ذکر علیرغم مکاتبات و پیگیری های دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان برخی از دستگاه ها نسبت به معرفی نماینده خود تا کنون اقدام ننموده اند؛ فلذا بدیهی است پیگیری های در راستای دریافت و تکمیل فهرست نمایندگان بهبود محیط کسب و کار تدوام خواهد داشت و پس از دریافت فهرست پیش رو به روز رسانی خواهد شد.

مسئولین بهبود مستمر محیط کسب و کار