شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

Government Dialogue Council and Special Section of Khuzestan Province


ماده ۱۴: وظایف و اختیارات شورای استانی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی استان

۲- طرح مسائل و موضوعات دریافتی در جلسات شورای استانی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان

۳- ارسال گزارش ها و درخواست های دریافتی با ابعاد ملی و فراگیر به دبیرخانه شورای ملی

۴- همکاری و هماهنگی با شورای ملی دبیرخانه شورای استان و وظایف آن

ماده ۱۵: دبیرخانه شورای استان زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان تشکیل می‌شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف- تنظیم تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان مطابق موضوع ماده ۳ این دستورالعمل به منظور

طرح و تصویب در اولین جلسه ابتدای سال و ارسال یک نسخه از تقویم مصوب شورا، به دبیرخانه شورای ملی

ب- استقرار ساز و کار و سامانه‌های دریافت نظرات، درخواست ها و پیشنهادهای فعالان و تشکل های اقتصادی استان

پ- بررسی درخواست ها و پیشنهادهای دریافتی و اولویت بندی جهت طرح در جلسه شورای استان

ت- برگزاری جلسات کارگروه تخصصی (کارشناسی) و یا نشست های مشورتی با استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی سازمان‌های متبوع اعضای شورای استان در فرایند بررسی موضوعات و نهایی سازی پیشنهادها جهت طرح در شورای استان. این جلسات با دعوت دبیرخانه های شورای استان از نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی که درخواست خود را ارائه داده اند، همچنین، نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط به موضوع در استان، نماینده رئیس و دبیر شورای استان و سایر افراد و نهادهای مرتبط به تشخیص دبیرخانه شورای استان تشکیل می گردد.

ث- ارائه دلایل مخالفت با درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی به ایشان در صورت عدم طرح در جلسه شورای استان

ج – تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی در قالب فرم پیوست شماره (۱) برای طرح موضوعات در جلسه شورای استان

چ- ارسال موضوعات و درخواست ها با ابعاد ملی و فراگیر موضوع بند ۳ ماده ۱۴ این دستورالعمل، منضم به گزارش کارشناسی و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای ملی جهت بررسی و تصمیم گیری

ح- ارسال دعوتنامه مشتمل بر دستور جلسه و گزارش کارشناسی، براي اعضای شورای استان، مدعوین جلسه و دبیرخانه شورای ملی، حداقل پنج روز پيش از برگزاري جلسه

خ- تنظیم صورتجلسه و ارسال آن برای اعضای شورای استان و دبیرخانه شورای ملی مطابق فرم پیوست شماره (۲) حداکثر ۱۰ روز پس از برگزاري جلسه

د- ارسال مصوبات شورای استان به مراجع ذيربط استانی و پیگیری اجرای آنها

ذ- ارسال نتایج پيگيري مصوبات و دستاوردهای شورای استان به دبیرخانه شورای ملی

ر- تنظيم گزارش‌هاي فصلی از عملكرد شورای استان و دبیرخانه متبوع، به منظور طرح در جلسه شورای استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی مطابق فرم پیوست شماره (۳) حداکثر دو هفته بعد از پایان هر فصل

ز- طراحي و استقرار فرايند‌هاي مطالعاتي و اجرايي و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقای توان کارشناسی، در دبیرخانه

ژ - همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی

س- ارسال گزارش هزینه کرد بودجه به دبیرخانه شورای ملی

ش- هماهنگی با سایر مراجع استانی مرتبط به بهبود محیط کسب و کار از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار و سایر نهادهای مشابه، به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و عدم ورود به دستور کارهای تکراری، و نیز استفاده حداکثری از تمامی نهادها و کارگروه های استان جهت تقویت عملکرد شورای استان و بهبود محیط کسب و کار